Klachtenregeling

Op school kunnen problemen ontstaan met ouders, leerlingen en personeelsleden. Wanneer u het niet eens bent met gedragingen of beslissingen van een persoon binnen Wolderwijs, of juist met het nalaten van gedragingen of het niet nemen van beslissingen, dan kunt u een klacht indienen.

Bij Wolderwijs is de behandeling daarvan geregeld in een klachtenregeling. De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school kunnen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeelsleden en directeur op een juiste wijze worden afgehandeld.

Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht , niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze klachtenregeling. Wanneer u er toch niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de school. Zij zal een luisterend oor bieden, een adviserende rol hebben en kan desgewenst een bemiddelende rol vervullen. Wanneer u er op school niet uitkomt, kunt u contact op nemen met de intern vertrouwenspersoon van Wolderwijs.

Zo nodig kunt u bijgestaan worden door een  externe vertrouwenspersoon. Als het niet lukt om samen een oplossing te vinden, dan kunnen ouders, leerlingen en personeelsleden een klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Wolderwijs is aangesloten bij de landelijke commissie Stichting Onderwijsgeschillen: www.onderwijsgeschillen.nl.

Contactgegevens vertrouwenspersonen locatie:

Ouders IKC 't Oelebröd: Jaap Jan van den Hof
06-12989026

Medewerkers IKC 't Oelebröd: Alien Holstein
0522 471805


Kanjer- en anti-pestcoördinator: Vacature


Contactgegevens vertrouwenspersoon intern Wolderwijs

Karin Hartman

karin.hartman@wolderwijs.nl

06-13608109

 

Contactgegevens vertrouwenspersoon extern Wolderwijs

Yvonne Kamsma (IJsselgroep)

yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl

Op de website van Wolderwijs (www.wolderwijs.nl) staat de klachtenregeling van ons bestuur.

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld binnen het onderwijs kunt u ook contact opnemen met het Centraal Meldpunt Vertrouwensinspectie telefoonnummer 0900-1113111.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT