Op IKC ’t Oelebröd wordt lesgegeven met moderne aantrekkelijke methoden. Er wordt veel aandacht besteed aan de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen. Hierbij worden ICT-middelen ingezet. In de onderbouw wordt vanwege de fijne motoriek en het inslijpen van de lesstof meer geschreven, in de bovenbouw wordt steeds wat meer digitaal gewerkt. Voordelen hiervan zijn dat er meer gedifferentieerd kan worden in de lesstof: kinderen die het moeilijk vinden krijgen gemakkelijkere sommen aangeboden, kinderen die de stof snel beheersen krijgen sommen op een hoger niveau aangeboden. Bovendien kan de leerkracht tijdens de les eerder bijsturen, omdat dan al zichtbaar is bij welke kinderen problemen ontstaan. Uit onderzoek is gebleken dat feedback het beste werkt wanneer dit zo snel mogelijk na de verwerking wordt gegeven. 

De sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen krijgt veel aandacht door de kanjertraining. De afspraken die hierbij horen maken dat we een goed pedagogisch klimaat creëren. 
We hechten veel belang aan de culturele, sportieve en creatieve ontwikkeling van de kinderen.

De inspectie heeft het basisarrangement toegekend aan IKC 't Oelebröd. De leerlingen van groep 8 scoorden de afgelopen jaren op of boven het landelijk gemiddelde op de Cito eindtoets.

Het IKC is gelegen in een groene omgeving. We hebben een groot plein tot onze beschikking met allerlei speeltoestellen. We mogen gebruik maken van een voetbalveld naast de school. De kinderen vanaf groep 5 mogen bij goed weer spelen in het bosje naast ons gebouw. De naastgelegen sporthal is met een gang verbonden met de school en wordt gebruikt voor de gymlessen en als theater voor optredens tijdens projecten, groepsvoorstellingen en allerlei culturele activiteiten. De ijsbaan ligt naast de school zodat de kinderen kunnen schaatsen als er ijs ligt.


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT