Missie/visie

IKC ’t Oelebröd – Elke dag een beetje wijzer!

 

Missie:

’t Oelebröd is het enige Integraal Kindcentrum in Ruinen. Als enige basisschoolvoorziening, verbonden aan de sporthal, vervullen we een spilfunctie voor het dorp. De omgeving van het dorp is voor ons belangrijk. We identificeren ons als groen en sportief IKC. Ook besteden we veel aandacht aan cultuur.

Als kindcentrum werken we vanuit vertrouwen samen met de ouders, kinderen en elkaar, dat doen we door de kinderen vanuit een veilige basis uit te dagen om zich optimaal te ontwikkelen en de wereld te ontdekken. Verantwoordelijkheid geven en onze eigen verantwoordelijkheid  nemen, is hierbij belangrijk.

Met vertrouwen, veiligheid en verantwoordelijkheid als waarden dragen we bij aan ons doel: opgroeiende kinderen een basis geven om van daaruit de wereld en zichzelf te ontdekken.

Visie:

We dragen de verantwoordelijkheid om goed onderwijs en goede opvang te bieden, dit wordt deels gemeten door GGD en inspectie. Daarnaast hanteren wij onze eigen maat.

We gaan uit van 4 kernwaarden:

<spVertrouwen

Vertrouwen is een voorwaarde om het beste in iedereen naar boven te halen. Dit geldt voor alle geledingen: medewerkers, kinderen en ouders. Wij willen te vertrouwen zijn en dat doen we door voorspelbaar te zijn. Daarom hebben we een eenduidige aanpak voor een veilig pedagogisch klimaat op ons IKC. Iedereen weet waar hij/zij aan toe is. We vragen van iedereen respect en we leven dit voor. Het bespreekbaar maken van respectvol gedrag in de interactie tussen ouders, leerkrachten en kinderen hoort daar ook bij.

Verantwoordelijkheid

Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen meer betrokken zijn bij hun leerproces als ze hiervoor zelf verantwoordelijkheid dragen hiervoor. Kinderen krijgen daarom de ruimte om zelf keuzes te kunnen maken binnen bepaalde kaders. Zo krijgen ze verantwoordelijkheid, leren ze om zelf na te denken en stimuleren we de intrinsieke motivatie om te blijven leren.

Dat gaat niet vanzelf en daarom is in ons aanbod structureel aandacht voor het aanleren van vaardigheden die hierbij horen: plannen, overleggen, taken verdelen, afspraken maken, ondernemen en reflecteren.

Samenwerken

Samenwerking is een vaardigheid die nodig is om te kunnen functioneren in de maatschappij. Stapsgewijs leren we de kinderen samen te werken. Zelfreflectie is één van de aspecten, die hiervoor van belang zijn.

Wij vinden een goede samenwerking met ouders/verzorgers voor de opvoeding van groot belang. Wij informeren ouders proactief over relevante zaken. Met hen trekken we naar de kinderen toe één plan. Bij onduidelijkheid of onvrede luisteren we naar elkaar en zoeken contact.  

In groter verband werken we samen met de omgeving. We zoeken verbindingen met verenigingen en dragen eraan bij het dorp Ruinen leefbaar en aantrekkelijk te houden.


Betekenisvol

We hebben de overtuiging dat kinderen en volwassenen zich het beste kunnen ontwikkelen wanneer ze een betekenisvol en uitdagend aanbod krijgen. Samenhang in de stof creëren we door thematisch te werken op het gebied van bijvoorbeeld wereldoriëntatie. Deze werkwijze maakt dat we aan kunnen sluiten bij de actualiteit. Hierdoor ontwikkelen de kinderen zich tot bewuste burgers en leren ze een mening te vormen. We geven ze de waarde van de democratie en de rechtsstaat mee.

Op IKC ’t Oelebröd leert elk kind zichzelf steeds beter kennen, krijgt het zelfvertrouwen en een reëel zelfbeeld. Aandacht voor talentontwikkeling is daarom van groot belang. Elk kind telt en heeft talent en als IKC onderschrijven we dat die talenten niet alleen via toetsen te meten zijn.Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT